Μάρκος Γκοράτσας Σπ. ,

Name
Μάρκος /Γκοράτσας/ Σπ.
Given names
Μάρκος
Surname
Γκοράτσας
Name suffix
Σπ.
Birth
Yes

Birth of a brotherΧρήστος Γκοράτσας Σπ.
1864
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a brotherΧρήστος Γκοράτσας Σπ.
October 24, 1931
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with parents
father
brother
11 years
brother
himself
fancy-imagebar
Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982)