Παναγιώτης Δασκάλας Κ. , 18791970 (aged 91 years)

Name
Παναγιώτης /Δασκάλας/ Κ.
Given names
Παναγιώτης
Surname
Δασκάλας
Name suffix
Κ.
Birth 1879
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 18 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a fatherΚωνσταντίνος Δασκάλας
before 1914 (aged 35 years)

Birth of a daughterΕλένη Δασκάλα Π.
November 14, 1917 (aged 38 years)

Birth of a sonΘεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π.
1920 (aged 41 years)
Citation details: Έτος 1920
Date of entry in original source: 1926
Citation details: A.036
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Δασκάλας Π.
1923 (aged 44 years)
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Ντούσκος Αθ.
1940 (aged 61 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 62 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a brotherΝικόλαος Δασκάλας Κ.
July 31, 1941 (aged 62 years)
Citation details: Έτος 1870
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΠαναγιώτης Ντούσκος Αθ.
1945 (aged 66 years)

Birth of a grandsonΣπυρίδων Ντούσκος Αθ.
1947 (aged 68 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσΑρετής Δασκάλας Θ.
1956 (aged 77 years)

Citation details: Α.039
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 78 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a motherΕλένη

Death 1970 (aged 91 years)

Family with parents
father
mother
elder brother
18701941
Birth: 1870Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 31, 1941Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
10 years
himself
Family with Βαρβάρα Γιωργάκη Κ.
himself
partner
daughter
3 years
son
4 years
son
1923
Birth: 1923 44Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Media object
Media object
Citation details: Ντούσκος Σπυρίδων του Αθανάσιου
Media object
Citation details: Ντούσκος Σπυρίδων του Αθανάσιου
fancy-imagebar
Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993)