Βαρβάρα Γιωργάκη Κ. ,

Name
Βαρβάρα /Γιωργάκη/ Κ.
Given names
Βαρβάρα
Surname
Γιωργάκη
Name suffix
Κ.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΕλένη Δασκάλα Π.
November 14, 1917

Birth of a sonΘεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π.
1920
Citation details: Έτος 1920
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Δασκάλας Π.
1923
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Ντούσκος Αθ.
1940

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΠαναγιώτης Ντούσκος Αθ.
1945

Birth of a grandsonΣπυρίδων Ντούσκος Αθ.
1947
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσΑρετής Δασκάλας Θ.
1956

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a husbandΠαναγιώτης Δασκάλας Κ.
1970

Death of a grandsonΙωάννης Ντούσκος Αθ.
June 13, 1991

Death of a sonΘεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π.
March 13, 2006

Death of a fatherΚοσμάς Γιωργάκης

Death
Yes

Family with parents
father
sister
herself
Family with Παναγιώτης Δασκάλας Κ.
partner
herself
daughter
3 years
son
4 years
son
1923
Birth: 1923 44Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αστερόπη Παχωπού (–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990)