Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. , 18971977 (aged 80 years)

Name
Κωνσταντίνος /Δασκάλας/ Β.
Given names
Κωνσταντίνος
Surname
Δασκάλας
Name suffix
Β.
Birth 1897
Citation details: Έτος 1897
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a paternal grandfatherΚωνσταντίνος Δασκάλας
April 21, 1897 (aged 0)
Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 0)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a brotherΔημήτριος Δασκάλας Β.
1902 (aged 5 years)
Citation details: Έτος 1902
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΤιμολέων Δασκάλας Β.
1904 (aged 7 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΣπυρίδων Δασκάλας Κ.
1925 (aged 28 years)
Citation details: Α.043
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΒασίλειος Δασκάλας Κ.
1928 (aged 31 years)
Citation details: Α.034
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΕλένη Νίτσα Δασκάλα Κ.
April 1932 (aged 35 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΑγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ.
1935 (aged 38 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΣωτήριος Δασκάλας Κ.
1939 (aged 42 years)
Citation details: Α.044
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 44 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a childΣπυρίδων Δασκάλας Κ.Κωνσταντίνα Νίκου Δ.View this family
1956 (aged 59 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 60 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a childΔημήτριος Τάκης Πήλιος Σπ.Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ.View this family
1960 (aged 63 years)

Birth of a grandsonΙωσήφ Δασκάλας Σπ.
1961 (aged 64 years)
Citation details: Α.038
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΔημήτριος Δασκάλας Β.
1961 (aged 64 years)

Birth of a grandsonΓεώργιος Νίκου Κ.
1968 (aged 71 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΒασίλειος Δασκάλας Κ.

Death of a motherΕλένη Νίτσα Μπούντα ?

Death 1977 (aged 80 years)

Family with parents
father
mother
sister
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
sister
elder brother
14 years
elder sister
8 years
himself
6 years
younger brother
3 years
younger brother
Family with Χρυσαυγή Ντούσια Ευ.
himself
partner
son
People/_12400677_10153821794753610_1119933609070283191_n_1.jpg
19252010
Birth: 1925 28 27Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 18, 2010
4 years
son
People/_107321983_10158375616528610_4294922674962592754_o_1.jpg
19282013
Birth: 1928 31 30Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 2013Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
4 years
daughter
4 years
daughter
5 years
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Δασκάλα Σπύρου του Κων. και Νίκου Ντίνας του Σπυρ.
fancy-imagebar
Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021)