Βασίλειος Μπατσούλης Δ. , 1854

Name
Βασίλειος /Μπατσούλης/ Δ.
Given names
Βασίλειος
Surname
Μπατσούλης
Name suffix
Δ.
Birth 1854
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 43 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΓρηγόριος Μπατσούλης Β.
1900 (aged 46 years)
Citation details: Έτος 1900
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΒασίλειος Μπατσούλης Γρ.
1924 (aged 70 years)
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a grandsonΒασίλειος Μπατσούλης Γρ.
1932 (aged 78 years)
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΓλυκερία Μπατσούλη Γρ.
1934 (aged 80 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΜαρία Μπατσούλη Γρ.
March 18, 1936 (aged 82 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΒασίλειος Μπατσούλης Γρ.
March 3, 1939 (aged 85 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 87 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΠαρθενόπη Μπατσούλη Γρ.
1944 (aged 90 years)

Birth of a granddaughterΑθηνά Μπατσούλη Γρ.
1945 (aged 91 years)

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Μπατσούλη Γρ.
1950 (aged 96 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 103 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΓρηγόριος Μπατσούλης Β.
1969 (aged 115 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Adoption of a sonΓρηγόριος Μπατσούλης Β.

Adoption: Adopted by both parents
Death
Yes

Family with parents
father
himself
brother
Family with Παρασκευή
himself
partner
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Μάρκος Χατζής (–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Φωτεινή … (–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Αστερόπη Παχωπού (–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970)