Παρασκευή ,

Name
Παρασκευή //
Given names
Παρασκευή
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΓρηγόριος Μπατσούλης Β.
1900
Citation details: Έτος 1900
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΒασίλειος Μπατσούλης Γρ.
1924
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a grandsonΒασίλειος Μπατσούλης Γρ.
1932
Citation details: Έτος 1924
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΓλυκερία Μπατσούλη Γρ.
1934
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΜαρία Μπατσούλη Γρ.
March 18, 1936
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΒασίλειος Μπατσούλης Γρ.
March 3, 1939
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΠαρθενόπη Μπατσούλη Γρ.
1944

Birth of a granddaughterΑθηνά Μπατσούλη Γρ.
1945

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Μπατσούλη Γρ.
1950
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΓρηγόριος Μπατσούλης Β.
1969
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Adoption of a sonΓρηγόριος Μπατσούλης Β.

Adoption: Adopted by both parents
Death
Yes

Family with Βασίλειος Μπατσούλης Δ.
partner
herself
son
fancy-imagebar
Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991)