Αγγελική ,

Name
Αγγελική //
Given names
Αγγελική
Birth
Yes

Birth of a daughterΑθηνά Μπατσούλη Ν.
estimated 1887
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΣπυρίδων Μπατσούλης Ν.
1892
Citation details: Έτος 1892
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΛάμπρος Μπατσούλης Ν.
1901
Citation details: Έτος 1901
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ.
1923

Birth of a grandsonΝικόλαος Μπατσούλης Σπ.
between 1926 and 1927
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΓρηγόριος Μπατσούλης Σπ.
February 19, 1932
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Marriage of a grandsonΟδυσσέας Τσούμας Αθ.Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ.View this family
1937

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sonΣπυρίδων Μπατσούλης Ν.
1951

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a grandsonΓρηγόριος Μπατσούλης Σπ.Αγγελική Ράπτη Ι.View this family
September 25, 1960

Death of a grandsonΓρηγόριος Μπατσούλης Σπ.
February 13, 1981

Death of a grandsonΝικόλαος Μπατσούλης Σπ.
1983

Death
Yes

Family with Νικόλαος Κολιός Μπατσούλης Δ.
partner
herself
daughter
6 years
son
10 years
son
1901
Birth: 1901Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Σταματία Παππά Β. (–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Φωτεινή … (–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985)