Αικατερίνη Πήχα Δ. ,

Name
Αικατερίνη /Πήχα/ Δ.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Πήχα
Name suffix
Δ.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΗλίας Μπαρούτης Χρ.
1904
Citation details: Έτος 1904
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΗλίας Σπυρέλης Γ.
1931
Birth of a daughterΜαρία Μπαρούτη Χρ.
July 7, 1934

Birth of a sonΚωνσταντίνος Μπαρούτης Χρ.
1941
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a sonΗρακλής Μπαρούτης Χρ.
October 1, 1944
Birth of a granddaughterΑικατερίνη Σπυρέλη Ηλ.
1955
Birth of a grandsonΓεώργιος Σπυρέλης Ηλ.
1957
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΓεώργιος Μυριούνης Χρ.
1969

Birth of a granddaughterΙουλία Μπαρούτη Κ.
1973

Birth of a granddaughterΧριστίνα Μπαρούτη Ηρ.
1983

Birth of a granddaughterΕλευθερία Μπαρούτη Ηρ.
1984

Birth of a grandsonΗλίας Μπαρούτης Ηρ.
1988

Death of a sonΗρακλής Μπαρούτης Χρ.
1997
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΚασσιανή Μπαρούτη Χρ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΔιονύσιος Πήχας

Death
Yes

Family with parents
father
herself
sister
Birth: Ριζά (Ρηνιάσα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
sister
Birth: Ριζά (Ρηνιάσα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
sister
Birth: Ριζά (Ρηνιάσα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
brother
Birth: Ριζά (Ρηνιάσα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Family with Γεώργιος Σπυρέλης Χρ.
partner
herself
son
People/_145484614_10158906971138610_4826032412818449959_o_1.jpg
19312021
Birth: 1931Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 3, 2021Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
daughter
Family with Χρήστος Μπαρούτης Ηλ.
partner
herself
son
1904
Birth: 1904 0Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
31 years
daughter
daughter
son
4 years
son
People/_65585868_10157270270868610_8607820996189093888_o_1.jpg
19441997
Birth: October 1, 1944 40Κανάλι, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1997Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αστερόπη Παχωπού (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977)