Δημήτριος Τζίμας ? ,

Name
Δημήτριος /Τζίμας/ ?
Given names
Δημήτριος
Surname
Τζίμας
Name suffix
?
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΣπυρίδων Μπαρούτης Κ.
between 1925 and 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΣπυρίδων Μπαρούτης Κ.
August 11, 1949
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΠαρασκευή Τζίμα Δ.

Family with parents
father
brother
himself
Δημήτριος Τζίμας ? + … …
himself
daughter
fancy-imagebar
Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Φωτεινή … (–) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007)