Αριστοτέλης Τέλης Κολιοπάνος Χρ. , 1830

Name
Αριστοτέλης /Κολιοπάνος/ Χρ.
Given names
Αριστοτέλης
Surname
Κολιοπάνος
Name suffix
Χρ.
Nickname
Τέλης
Birth between 1830 and 1840
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΝικόλαος Κολιοπάνος Τέλης Αρ.
1864 (aged 34 years)
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a granddaughterΚωνσταντίνος Κολιοπάνος Τέλης Ν.
before 1892 (aged 62 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Κολιοπάνος Τέλης Ν.
1892 (aged 62 years)
Citation details: Έτος 1892
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Elected
Type: Επίτροπος Ι.Μ.Ζαλόγγου
1895 (aged 65 years)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 67 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a sonΝικόλαος Κολιοπάνος Τέλης Αρ.
1938 (aged 108 years)
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 111 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death
Yes

Family with parents
father
himself
Family with Γιούλα
himself
partner
son
daughter
daughter
son
son
SourceΗ Ιερά Μονή Ζαλόγγου
Citation details: σελ.56
SourceΗπειρωτική Εστία
Citation details: τεύχ.213-214, σελ.38
Date of entry in original source: 1970
Shared note: Ο ΚΩΔΙΞ Β

Ο ΚΩΔΙΞ Β της Εν Πρεβέζη Ιερά Μητρόπολεως

  1. Έκκλ. Πράξις. Τής Δημογεροντίας Πρεβέζης, προεδρευομένης υπό τού Μητροπολίτου Σεραφειμ (23 Μαρτίου 1881): α' περί άποφυλακίσεως τής Λάμπρως, θυγατρός του Άναγν. Ζώη συζύγου δέ τού Άναστ. Ποργιαζή, έπι ύποσχέσει συνδιαλλαγής, «έγγράφως διαταχθέντος τού έκ Παλαιοροφόρου Οικ. παπά Κωνσταντή Άνανίο ΐνα έπιτηρή και προσέχη μή τυχόν συμβή τι» κατά τό διάστημα τής έπιχειρουμενης προσπάθειας διά συμφιλίωσιν.

β'. «Αυθημερόν άναγνωσθείσης έτέρας γενικής αναφοράς τών κατοίκων τού τμήματος Λάμμαρης, υπό ήμερομ. 29ην Φεβ! έ.ε.. άπαιτούνπον τήν άντικατάστασιν τών τέως έπιτρόπων τών δύο έν Λάμμαρης. Μονών Ζαλόγγου και Κοζυλίου, παρόντων και πολλών πληρεξουσίων χωρικώ μετά πολλής και ωρίμου σκέψεως, ένεκρίθησαν και έψηφίσθησαν ώς τοιούτοι, & διετία μόνον, έγκρίσει ήμετέρα καί γνώμη τών κ. Δημογερόντων, διά μέν τήν τε Ζαλόγγου Μονήν οι κ. κ. ’Αριστοτέλης έκ Καμαρίνης, Ντούλας Ναστούλης άι. Σέσοβον, Νάσυς Μπάκας από Μιχαλιτσίου, Σπυρ. Τσούτσης από Δούβιανα κι Χαράλαμπος Οικονόμου από Παλαιοροφόρου. Διά δέ τήν τού Κοζυλίου, ό εύλαβέστατος Ίερεύς Παπα Κώνστας από Κανάλι καί οί κ. κ. Νουσας Πάνου από Καμαρίνης, Μιχ. Βάρλας από Λούρον, ’Αναγνώστης Λυγερής άπό Παλαιορόφορον καί Εύθύμιος Παπάς. από Μύτικα, προς οΰς έγράφησαν καί άπεστάλησαν τά έκκλησιαστικά κατ’ έθος συστατικά καί αναγνωριστικά αυτών έγγραφα. Εις ένδειξιν δε άποφαινόμεθα.

t Ό ’Άρτης ΣΕΡΑΦΕΙΜ», δστις υπογράφει καί την έν λόγω πράξιν ιδιοχείρους καταγράφει. (σελ. 215-216)

SourceView

Ο ΚΩΔΙΞ Β της Εν Πρεβέζη Ιερά Μητρόπολεως

  1. Έκκλ. Πράξις. Τής Δημογεροντίας Πρεβέζης, προεδρευομένης υπό τού Μητροπολίτου Σεραφειμ (23 Μαρτίου 1881): α' περί άποφυλακίσεως τής Λάμπρως, θυγατρός του Άναγν. Ζώη συζύγου δέ τού Άναστ. Ποργιαζή, έπι ύποσχέσει συνδιαλλαγής, «έγγράφως διαταχθέντος τού έκ Παλαιοροφόρου Οικ. παπά Κωνσταντή Άνανίο ΐνα έπιτηρή και προσέχη μή τυχόν συμβή τι» κατά τό διάστημα τής έπιχειρουμενης προσπάθειας διά συμφιλίωσιν.

β'. «Αυθημερόν άναγνωσθείσης έτέρας γενικής αναφοράς τών κατοίκων τού τμήματος Λάμμαρης, υπό ήμερομ. 29ην Φεβ! έ.ε.. άπαιτούνπον τήν άντικατάστασιν τών τέως έπιτρόπων τών δύο έν Λάμμαρης. Μονών Ζαλόγγου και Κοζυλίου, παρόντων και πολλών πληρεξουσίων χωρικώ μετά πολλής και ωρίμου σκέψεως, ένεκρίθησαν και έψηφίσθησαν ώς τοιούτοι, & διετία μόνον, έγκρίσει ήμετέρα καί γνώμη τών κ. Δημογερόντων, διά μέν τήν τε Ζαλόγγου Μονήν οι κ. κ. ’Αριστοτέλης έκ Καμαρίνης, Ντούλας Ναστούλης άι. Σέσοβον, Νάσυς Μπάκας από Μιχαλιτσίου, Σπυρ. Τσούτσης από Δούβιανα κι Χαράλαμπος Οικονόμου από Παλαιοροφόρου. Διά δέ τήν τού Κοζυλίου, ό εύλαβέστατος Ίερεύς Παπα Κώνστας από Κανάλι καί οί κ. κ. Νουσας Πάνου από Καμαρίνης, Μιχ. Βάρλας από Λούρον, ’Αναγνώστης Λυγερής άπό Παλαιορόφορον καί Εύθύμιος Παπάς. από Μύτικα, προς οΰς έγράφησαν καί άπεστάλησαν τά έκκλησιαστικά κατ’ έθος συστατικά καί αναγνωριστικά αυτών έγγραφα. Εις ένδειξιν δε άποφαινόμεθα.

t Ό ’Άρτης ΣΕΡΑΦΕΙΜ», δστις υπογράφει καί την έν λόγω πράξιν ιδιοχείρους καταγράφει. (σελ. 215-216)

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Αστερόπη Παχωπού (–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993)