Σοφία Κιτσοπάνου Χρ. , 1825

Name
Σοφία /Κιτσοπάνου/ Χρ.
Given names
Σοφία
Surname
Κιτσοπάνου
Name suffix
Χρ.
Birth estimated 1825
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Unknown
Πρεσβυτέρα

Birth of a sonΜιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ.
1845 (aged 20 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΚώστας Νταής-Ντάγιας Κιτσοπάνος Χρ.
estimated 1845 (aged 20 years)

Death of a fatherΧρήστος Κιτσοπάνος Πάνος Π.
between 1846 and 1872 (aged 47 years)

Σε αναφορά της 17/9/1873 προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο Στ' αναφέρεται ότι :

"Όθεν εστάλη, περί το 1845, εξόδοις αυτής εις Κωνσταντινούπολιν ο ήδη αποθανών Κήτσος Πάνος"

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Παπαγεωργίου Ν.
1880 (aged 55 years)
Citation details: Έτος 1880
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ.
1882 (aged 57 years)
Citation details: Έτος 1882
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕλισάβετ Παπαγεωργίου Ν.
1896 (aged 71 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΜιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ.
April 23, 1897 (aged 72 years)
Citation details: τεύχ.025, σελ.474
Date of entry in original source: May 1954
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 72 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΓεώργιος Παπαγεωργίου Ν.
1899 (aged 74 years)
Citation details: Έτος 1899
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΧαρίλαος Παπαγεωργίου Ν.
1904 (aged 79 years)
Citation details: Έτος 1904
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑπόστολος Παπαγεωργίου Ν.
1906 (aged 81 years)
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΝικόλαος Νικολός Παπαγεωργίου Δ.
before 1914 (aged 89 years)

Death of a brotherΠαναγιώτης Πανούσιας Κιτσοπάνος Νούσιας Χρ.
before 1914 (aged 89 years)

Death of a grandsonΑπόστολος Παπαγεωργίου Ν.
1928 (aged 103 years)
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 116 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a sonΝικόλαος Νικολός Παπαγεωργίου Δ.

Death
Yes

Family with parents
father
herself
brother
younger brother
brother
Family with Δημήτριος Παπαγεωργίου
partner
herself
son
People/_72383507_10157522285913610_6849514810304888832_n_1.jpg
18451897
Birth: 1845 20Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Άη-Ταξιάρχης, Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
daughter
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Σταματία Παππά Β. (–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992)