Αλεξάνδρα Στέργιου ,

Name
Αλεξάνδρα /Στέργιου/
Given names
Αλεξάνδρα
Surname
Στέργιου
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΝικόλαος Μπαλάφας Αθ.
1903
Citation details: Έτος 1903
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος Μπαλάφας Αθ.
1906
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν.
1930

Death of a sonΝικόλαος Μπαλάφας Αθ.
July 20, 1931
Citation details: Έτος 1903
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑγγελική Γκίκω Μπαλάφα Ν.
February 28, 1932

Birth of a grandsonΕυριπίδης Μπαλάφας Κ.
1932

Birth of a grandsonΓεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ.
1932
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚλεονίκη Νίκα Λιόντη Απ.
1936

Birth of a grandsonΕυστράτιος Μπαλάφας Κ.
January 6, 1938

Death of a husbandΑθανάσιος Μπαλάφας Ν.
1940

Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Birth of a granddaughterΑθανασία Μπαλάφα Κ.
1940

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΣοφοκλής Μπαλάφας Κ.
1946

Birth of a grandsonΓεώργιος Μπαλάφας Κ.
1948

Birth of a granddaughterΑλεξάνδρα Μπαλάφα Κ.
1952

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΚωνσταντίνος Μπαλάφας Αθ.
1975

Birth of a daughterΧρυσή Χρυσούλα Μπαλάφα Αθ.

Death
Yes

Family with Αθανάσιος Μπαλάφας Ν.
partner
herself
son
People/_47386538_2162950113917695_5100114458152271872_ng.jpg
19031931
Birth: 1903 29Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 20, 1931Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
4 years
son
daughter
Αθανάσιος Μπαλάφας Ν. + ?
partner
partner’s partner
1897
Birth:
Death: April 23, 1897Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
step-child
18951897
Birth: 1895 21Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 23, 1897Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
BirthView

Στην πεδιάδα της Λάμαρης, αναφέρεται και σαν συνοικισμός της Καμαρίνας από την οποία βρίσκονταν νοτιότερα, γύρω από τον Αγ.Γεώργιο (εγκαταλειμμένη εκκλησία). Καταστάφηκε το 1896 από τον Χουσεϊν Ντίνο.

fancy-imagebar
Κάρολος Πρέγκλερ (–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σταματία Παππά Β. (–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928)