Ιωάννης Γιαννάκης Ντάγιας Κ. ,

Name
Ιωάννης /Ντάγιας/ Κ.
Given names
Ιωάννης
Surname
Ντάγιας
Name suffix
Κ.
Nickname
Γιαννάκης
Occupation
Δάσκαλος

Death of a paternal grandfatherΧρήστος Κιτσοπάνος Πάνος Π.
between 1846 and 1872

Σε αναφορά της 17/9/1873 προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο Στ' αναφέρεται ότι :

"Όθεν εστάλη, περί το 1845, εξόδοις αυτής εις Κωνσταντινούπολιν ο ήδη αποθανών Κήτσος Πάνος"

Birth of a sonΔιονύσιος Ντάγιας Ι.
1890
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1892 και εγγράφηκε σε αυτό του 1890 δυνάμει της υπ.αριθμ. 13359/18-12-1934 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΜαρίκα Ντάγια Ι.

Death of a fatherΚώστας Νταής-Ντάγιας Κιτσοπάνος Χρ.

Elected
Type: Επίτροπος Ι.Μ. Ζαλόγγου
from October 20, 1896 to January 31, 1898

Birth of a sonΒασίλειος Βασλάκας Ντάγιας Ι.
1902
Citation details: Έτος 1902
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΠαναγιώτης Ντάγιας Ι.
1904
Citation details: Έτος 1904
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΑναστάσιος Τασούλας Ντάγιας Κ.
between 1913 and 1914

Birth of a grandsonΝικόλαος Ντάγιας Π.
1929
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Ντάγια Π.
1931
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΘάλεια Ντάγια Δ.
1932
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΣτεφανία Νούλα Ντάγια Δ.
1934
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Ντάγιας Π.
1935

Birth of a granddaughterΙωάννα Άννα Ντάγια Π.
1938
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚαλλιρρόη Ντάγια Π.
1940
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΕλένη Λένη Ντάγια Π.
1942

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Ντάγιας Π.
1946

Death of a granddaughterΚωνσταντίνα Ντάγια Π.
1949
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Ντίνα Ντάγια Π.
1950

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΔιονύσιος Ντάγιας Ι.
1971
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Yes

Family with parents
father
mother
himself
brother
brother
Family with Κωνσταντίνα Μαντούση Κ.
himself
partner
daughter
son
People/_80568986_10157751296203610_8381263043283124224_o_1.jpg
18901971
Birth: 1890 22Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1971Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
13 years
son
1902
Birth: 1902 34Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
3 years
son
fancy-imagebar
Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Αστερόπη Παχωπού (–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–)