Διονύσιος Ντάγιας Ι. , 18901971 (aged 81 years)

Name
Διονύσιος /Ντάγιας/ Ι.
Given names
Διονύσιος
Surname
Ντάγιας
Name suffix
Ι.
Birth 1890 22
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1892 και εγγράφηκε σε αυτό του 1890 δυνάμει της υπ.αριθμ. 13359/18-12-1934 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 7 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Birth of a brotherΒασίλειος Βασλάκας Ντάγιας Ι.
1902 (aged 12 years)
Citation details: Έτος 1902
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΠαναγιώτης Ντάγιας Ι.
1904 (aged 14 years)
Citation details: Έτος 1904
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΘάλεια Ντάγια Δ.
1932 (aged 42 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΣτεφανία Νούλα Ντάγια Δ.
1934 (aged 44 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 51 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 67 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές
Death of a fatherΙωάννης Γιαννάκης Ντάγιας Κ.

Death of a motherΚωνσταντίνα Μαντούση Κ.

Death 1971 (aged 81 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
mother
sister
himself
People/_80568986_10157751296203610_8381263043283124224_o_1.jpg
18901971
Birth: 1890 22Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1971Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
13 years
younger brother
1902
Birth: 1902 34Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
3 years
younger brother
Family with Ευθυμία Ναστούλη Αθ.
himself
People/_80568986_10157751296203610_8381263043283124224_o_1.jpg
18901971
Birth: 1890 22Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1971Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
partner
daughter
People/_155315083_10158968479443610_8141683489843052219_o_3.jpg
1932
Birth: 1932 42 34Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
3 years
daughter
Photos/BW/_56286754_10157072868358610_800578283316969472_o.jpg
1934
Birth: 1934 44 36Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
daughter
BirthView

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1892 και εγγράφηκε σε αυτό του 1890 δυνάμει της υπ.αριθμ. 13359/18-12-1934 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Media object
Media object
fancy-imagebar
Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος (1846–1917) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Φωτεινή … (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962)