Βάϊα Τζίμα Ν. ,

Name
Βάϊα /Τζίμα/ Ν.
Given names
Βάϊα
Surname
Τζίμα
Name suffix
Ν.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΧρυσαυγή Ντούσια Ευ.
1898
Death of a husbandΕυάγγελος Ντούσιας Π.
1914

Birth of a grandsonΣπυρίδων Δασκάλας Κ.
1925
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΒασίλειος Δασκάλας Κ.
1928
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕλένη Νίτσα Δασκάλα Κ.
April 1932
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ.
1935
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΣωτήριος Δασκάλας Κ.
1939
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a granddaughterΣπυρίδων Δασκάλας Κ.Κωνσταντίνα Νίκου Δ.View this family
1956
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a granddaughterΔημήτριος Τάκης Πήλιος Σπ.Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ.View this family
1960

Birth of a sonΜιχαήλ Ντούσιας Ευ.

Birth of a sonΔημήτριος Τάκης Ντούσιας Ευ.

Birth of a sonΗρακλης Ντούσιας Ευ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
herself
Family with Ευάγγελος Ντούσιας Π.
partner
herself
son
son
son
Birth: Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
son
daughter
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Αγγελικής Πανταζή
fancy-imagebar
Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951)