Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. , 18901980 (aged 90 years)

Name
Θεόδωρος /Ντούσκος/ Σπ.
Given names
Θεόδωρος
Surname
Ντούσκος
Name suffix
Σπ.
Birth 1890
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 7 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Birth of a brotherΑθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ.
1906 (aged 16 years)
Birth of a sonΣωτήριος Ντούσκος Θ.
1919 (aged 29 years)
Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΤριάδα Ντούσκου Θ.
1928 (aged 38 years)

Birth of a sonΙωάννης Ντούσκος Θ.
1934 (aged 44 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 51 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Death of a sonΣωτήριος Ντούσκος Θ.
May 21, 1946 (aged 56 years)

Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926

"Διεγράφη κατόπιν της υπ.αριθ. 7573/10-7-46"

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 67 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές
Birth of a grandsonΣωτήριος Ντούσκος Ι.
1964 (aged 74 years)

Death of a brotherΑθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ.
1966 (aged 76 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΘεόδωρος Ντούσκος Ι.
1967 (aged 77 years)

Death of a fatherΣπυρίδων Ντούσκος

Death of a motherΛαμπρινή

Death estimated 1980 (aged 90 years)

Family with parents
father
mother
brother
himself
17 years
younger brother
People/_90637093_2692462301036264_4871785423942189056_o_1.jpg
19061966
Birth: 1906Χειμαδιό (Τοπόλα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1966Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
brother
brother
sister
Family with Αικατερίνη Πήλιου Ν.
himself
partner
son
19191946
Birth: 1919 29 23Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: May 21, 1946
10 years
daughter
7 years
son
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Κυρίτση Λάμπρου του Χρ. - Παπαγεωργίου Όλγα
fancy-imagebar
Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Φωτεινή … (–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Μάρκος Χατζής (–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–)