Αικατερίνη Πήλιου Ν. , 1896

Name
Αικατερίνη /Πήλιου/ Ν.
Given names
Αικατερίνη
Surname
Πήλιου
Name suffix
Ν.
Birth 1896 28
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 1 year)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a brotherΘωμάς Πήλιος Ν.
1898 (aged 2 years)
Citation details: Έτος 1898
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΚωνσταντίνος Κωτσο-Πήλιος Πήλιος Ν.
1902 (aged 6 years)
Citation details: Έτος 1902
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΣωτήριος Ντούσκος Θ.
1919 (aged 23 years)
Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΤριάδα Ντούσκου Θ.
1928 (aged 32 years)

Birth of a sonΙωάννης Ντούσκος Θ.
1934 (aged 38 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 45 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sonΣωτήριος Ντούσκος Θ.
May 21, 1946 (aged 50 years)

Citation details: Έτος 1919
Date of entry in original source: 1926

"Διεγράφη κατόπιν της υπ.αριθ. 7573/10-7-46"

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 61 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΣωτήριος Ντούσκος Ι.
1964 (aged 68 years)

Birth of a grandsonΘεόδωρος Ντούσκος Ι.
1967 (aged 71 years)

Death of a brotherΚωνσταντίνος Κωτσο-Πήλιος Πήλιος Ν.
January 29, 1973 (aged 77 years)

Death of a husbandΘεόδωρος Ντούσκος Σπ.
estimated 1980 (aged 84 years)

Death of a fatherΝικόλαος Πήλιος ?1

Death of a motherΧρυσαυγή Χρύσω Β.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
herself
3 years
younger brother
5 years
younger brother
Family with Θεόδωρος Ντούσκος Σπ.
partner
herself
son
19191946
Birth: 1919 29 23Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: May 21, 1946
10 years
daughter
7 years
son
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Media object
Media object
Citation details: Οικογένεια Κυρίτση Λάμπρου του Χρ. - Παπαγεωργίου Όλγα
fancy-imagebar
Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Φωτεινή … (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Αστερόπη Παχωπού (–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001)