Αικατερίνη ,

Name
Αικατερίνη //
Given names
Αικατερίνη
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΕυάγγελος Θιόκας Κ.
1906
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΧρήστος Θιόκας Κ.
February 24, 1922
Birth of a granddaughterΠαρασκευή Θιόκα Ευ.
August 20, 1930
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΧρήστος Θιόκας Κ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Yes

Family with Κωνσταντίνος Θιόκας Χρ.
partner
herself
son
son
1922
Birth: Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 24, 1922Μικρά Ασία, Τουρκία
fancy-imagebar
Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Μάρκος Χατζής (–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929)