Γεράσιμος Δρακούσης Β. , 18641933 (aged 69 years)

Name
Γεράσιμος /Δρακούσης/ Β.
Given names
Γεράσιμος
Surname
Δρακούσης
Name suffix
Β.
Birth 1864
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Occupation
Δάσκαλος

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑθανάσιος Δρακούσης Γ.
1890 (aged 26 years)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΙωσήφ Δρακούσης Γ.
1893 (aged 29 years)
Citation details: Έτος 1893
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 33 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΘεοδώρα Δρακούση Γ.
1903 (aged 39 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death November 1, 1933 (aged 69 years)
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
himself
People/_39296885_10156534918973610_9207804622947745792_n_1.jpg
18641933
Birth: 1864Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 1, 1933Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Family with Πηνελόπη Πήλιου Η.
himself
People/_39296885_10156534918973610_9207804622947745792_n_1.jpg
18641933
Birth: 1864Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 1, 1933Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
partner
son
1890
Birth: 1890 26 12Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
son
1893
Birth: 1893 29 15Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
11 years
daughter
Shared note

Η Ιστορία της Καμαρίνας & Η Τραγωδία του Ζαλόγγου, Γ.Σακκά, σελ.134

Birth
Occupation

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Occupation
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Death
Media object
Media object
Source
fancy-imagebar
Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–)