Γεράσιμος Δρακούσης Β. , 18641933 (aged 69 years)

Name
Γεράσιμος /Δρακούσης/ Β.
Given names
Γεράσιμος
Surname
Δρακούσης
Name suffix
Β.
Birth 1864
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Occupation
Δάσκαλος

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑθανάσιος Δρακούσης Γ.
1890 (aged 26 years)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΙωσήφ Δρακούσης Γ.
1893 (aged 29 years)
Citation details: Έτος 1893
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 33 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Birth of a daughterΘεοδώρα Δρακούση Γ.
1903 (aged 39 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death November 1, 1933 (aged 69 years)
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Family with parents
father
himself
People/_39296885_10156534918973610_9207804622947745792_n_1.jpg
18641933
Birth: 1864Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 1, 1933Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Family with Πηνελόπη Πήλιου Η.
himself
People/_39296885_10156534918973610_9207804622947745792_n_1.jpg
18641933
Birth: 1864Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 1, 1933Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
partner
son
1890
Birth: 1890 26 12Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
son
1893
Birth: 1893 29 15Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
11 years
daughter
Shared note

Η Ιστορία της Καμαρίνας & Η Τραγωδία του Ζαλόγγου, Γ.Σακκά, σελ.134

Birth
Occupation

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Occupation
Death

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Death
Media object
Media object
Source
fancy-imagebar
Ελένη Χήτα (1937–2021) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος (1846–1917) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Φωτεινή … (–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986)