Πηνελόπη Πήλιου Η. , 1878

Name
Πηνελόπη /Πήλιου/ Η.
Given names
Πηνελόπη
Surname
Πήλιου
Name suffix
Η.
Birth 1878
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑθανάσιος Δρακούσης Γ.
1890 (aged 12 years)
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΙωσήφ Δρακούσης Γ.
1893 (aged 15 years)
Citation details: Έτος 1893
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 19 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΘεοδώρα Δρακούση Γ.
1903 (aged 25 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΓεράσιμος Δρακούσης Β.
November 1, 1933 (aged 55 years)
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 63 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 79 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a fatherΗλίας Πήλιος

Death
Yes

Family with parents
father
herself
Family with Γεράσιμος Δρακούσης Β.
partner
People/_39296885_10156534918973610_9207804622947745792_n_1.jpg
18641933
Birth: 1864Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 1, 1933Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
herself
son
1890
Birth: 1890 26 12Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
son
1893
Birth: 1893 29 15Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
11 years
daughter
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006)