Ιωσήφ Δρακούσης Γ. , 1893

Name
Ιωσήφ /Δρακούσης/ Γ.
Given names
Ιωσήφ
Surname
Δρακούσης
Name suffix
Γ.
Birth 1893 29 15
Citation details: Έτος 1893
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 4 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sisterΘεοδώρα Δρακούση Γ.
1903 (aged 10 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΓεράσιμος Δρακούσης Β.
November 1, 1933 (aged 40 years)
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 48 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 64 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a motherΠηνελόπη Πήλιου Η.

Death
Yes

Family with parents
father
People/_39296885_10156534918973610_9207804622947745792_n_1.jpg
18641933
Birth: 1864Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 1, 1933Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
mother
elder brother
1890
Birth: 1890 26 12Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
4 years
himself
1893
Birth: 1893 29 15Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
11 years
younger sister
Shared note

Θεσσαλονίκη (Παρατήρηση δημοτολογίου)

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
fancy-imagebar
Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004)