Βασίλειος Δρακούσης ,

Name
Βασίλειος /Δρακούσης/
Given names
Βασίλειος
Surname
Δρακούσης
Birth of a sonΓεράσιμος Δρακούσης Β.
1864
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΑθανάσιος Δρακούσης Γ.
1890
Citation details: Έτος 1890
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωσήφ Δρακούσης Γ.
1893
Citation details: Έτος 1893
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΘεοδώρα Δρακούση Γ.
1903
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sonΓεράσιμος Δρακούσης Β.
November 1, 1933
Citation details: Έτος 1864
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Βασίλειος Δρακούσης + … …
himself
son
People/_39296885_10156534918973610_9207804622947745792_n_1.jpg
18641933
Birth: 1864Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 1, 1933Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Φωτεινή … (–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018)