Αθανάσιος Νάτσης Σπ. , 18501928 (aged 78 years)

Name
Αθανάσιος /Νάτσης/ Σπ.
Given names
Αθανάσιος
Surname
Νάτσης
Name suffix
Σπ.
Birth 1850 40
Birth of a sonΘεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ.
1888 (aged 38 years)
Citation details: Έτος 1888
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΔήμητρα Νάτση Αθ.
1888 (aged 38 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΑλεξάνδρα Νάτση Αθ.
1893 (aged 43 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ.
1897 (aged 47 years)
Citation details: Έτος 1897
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 47 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΑλέξανδρος ΑλεξηΓιάννος Γιαννακάκης Ι.
1921 (aged 71 years)
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΜαρία Λιόντη Δ.
1923 (aged 73 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ.
1925 (aged 75 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΠερσεφόνη Γιαννακάκη Ι.
1926 (aged 76 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ.
1927 (aged 77 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΣπυρίδων Νάτσης

Death before 1928 (aged 78 years)

Family with parents
father
1810
Birth: between 1810 and 1825Λαγκάδα (Μπλίσδιανη), Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
Death:
himself
Family with Χρυσαγή Χρυσή Δράκου Χρ.
himself
partner
son
1 year
daughter
6 years
daughter
5 years
son
1897
Birth: 1897 47 37Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976)