Αλεξάνδρα Νάτση Αθ. , 18931980 (aged 87 years)

Name
Αλεξάνδρα /Νάτση/ Αθ.
Given names
Αλεξάνδρα
Surname
Νάτση
Name suffix
Αθ.
Birth 1893 43 33
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΚωνσταντίνος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ.
1897 (aged 4 years)
Citation details: Έτος 1897
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 4 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΜαρία Λιόντη Δ.
1923 (aged 30 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ.
1925 (aged 32 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΑθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ.
1927 (aged 34 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΑθανάσιος Νάτσης Σπ.
before 1928 (aged 35 years)

Death of a husbandΔημήτριος Λιόντης Κ.
1928 (aged 35 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a motherΧρυσαγή Χρυσή Δράκου Χρ.
1931 (aged 38 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΒιλελμίνη Μίνη Λιόντη Δ.
1932 (aged 39 years)

Birth of a daughterΜαρίνα Λιόντη Δ.
April 25, 1935 (aged 42 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 48 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 64 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΑλεξάνδρα Αλέκα Λιόντη Κ.
1958 (aged 65 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Μουστράτζας Λιόντης Αθ.
May 1, 1959 (aged 66 years)

Birth of a granddaughterΧριστίνα Λιόντη Κ.
1960 (aged 67 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Λιόντης Αθ.
May 27, 1962 (aged 69 years)

Birth of a grandsonΣπυρίδων Νίκου Ευ.
1962 (aged 69 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΠαναγιώτης ΠανοMαρίνας Νίκου Ευ.
1965 (aged 72 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΘεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ.
April 20, 1970 (aged 77 years)

Death of a sisterΔήμητρα Νάτση Αθ.
February 1, 1976 (aged 83 years)

Death 1980 (aged 87 years)

Family with parents
father
mother
elder brother
1 year
elder sister
6 years
herself
5 years
younger brother
1897
Birth: 1897 47 37Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
Family with Δημήτριος Λιόντης Κ.
partner
herself
daughter
3 years
son
3 years
son
6 years
daughter
3 years
daughter
BirthView

Πηγή : Κώστας Αθ. Λιόντης

Shared note

Είχε παρεβρεθεί στον γάμο του Χαράλαμπου Ι. Δράκου όπου και χόρεψε

Πηγή : Κώστας Αθ. Λιόντης

Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Media object
Media object
Citation details: Κυρίτσης Δημήτριος του Χρ. και Καρρά Αγγελική του Χρ.
Date of entry in original source: estimated 1965
Media object
Citation details: Οικογένεια Μυριούνη Χριστόφορου του Γ. - Μπαρούτη Μαρία του Χρ.
Media object
Citation details: Οικογένεια Λιόντη Αθανάσιου του Δημητρίου
fancy-imagebar
Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Σταματία Παππά Β. (–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–)