Ανδρέας Καρράς Κ. , 18641946 (aged 82 years)

Name
Ανδρέας /Καρράς/ Κ.
Given names
Ανδρέας
Surname
Καρράς
Name suffix
Κ.
Birth 1864

Citation details: Ανδρέα Ν. Καρρά
Birth of a brotherΔημήτριος Καρράς Κ.
1874 (aged 10 years)
Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 33 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΚωνσταντίνος Καρράς Α.
1899 (aged 35 years)
Citation details: Έτος 1899
Date of entry in original source: 1926
Citation details: Ανδρέα Ν. Καρρά
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΧρήστος Καρράς Α.
1907 (aged 43 years)
Citation details: Έτος 1907
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΔιονυσία Βλάχα Καρρά Α.
1909 (aged 45 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a sisterΕυπραξία Καρρά Κ.
before 1928 (aged 64 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΔημήτριος Καρράς Κ.
1935 (aged 71 years)

Birth of a grandsonΠέτρος Χαλκιάς Ν.
1938 (aged 74 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 77 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΑγγελική Κική Καρρά Χρ.
1943 (aged 79 years)

Birth of a granddaughterΑγγελική Κική Καρρά Χρ.
1943 (aged 79 years)

Death 1946 (aged 82 years)

Family with parents
father
mother
sister
sister
sister
himself
11 years
younger brother
Family with Αγγελική Βάβω Γκέλω Καπελάνου Δ.
himself
partner
son
Photos/BW/_52980457_10156997400393610_4557396854416867328_o.jpg
1899
Birth: 1899 35 21Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
9 years
son
People/_39467868_10156546791233610_6936520681534259200_n_4.jpg
19071993
Birth: 1907 43 29Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 17, 1993Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
3 years
daughter
BirthΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Ανδρέα Ν. Καρρά
BirthView

1865 έτος γέννησης σύφωνα με το γενεαλγικό δέντρο του Ανδρέα Καρρά

fancy-imagebar
Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Σταματία Παππά Β. (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817)