Αγγελική Βάβω Γκέλω Καπελάνου Δ. , 18781968 (aged 90 years)

Name
Αγγελική /Καπελάνου/ Δ.
Given names
Αγγελική
Surname
Καπελάνου
Name suffix
Δ.
Nickname
Βάβω Γκέλω
Birth 1878 34
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 19 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΚωνσταντίνος Καρράς Α.
1899 (aged 21 years)
Citation details: Έτος 1899
Date of entry in original source: 1926
Citation details: Ανδρέα Ν. Καρρά
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΧρήστος Καρράς Α.
1907 (aged 29 years)
Citation details: Έτος 1907
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΔιονυσία Βλάχα Καρρά Α.
1909 (aged 31 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a paternal grandfatherΣπυρίδων Καπελάνος
before 1914 (aged 36 years)

Death of a brotherΣπυρίδων Καπελάνος Δ.
May 3, 1935 (aged 57 years)

Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΠέτρος Χαλκιάς Ν.
1938 (aged 60 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 63 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΑγγελική Κική Καρρά Χρ.
1943 (aged 65 years)

Birth of a granddaughterΑγγελική Κική Καρρά Χρ.
1943 (aged 65 years)

Death of a husbandΑνδρέας Καρράς Κ.
1946 (aged 68 years)

Birth of a grandsonΓεώργιος Χαλκιάς Ν.
1949 (aged 71 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 79 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a grandsonΔημήτριος Κυρίτσης Χρ.Αγγελική Κική Καρρά Χρ.View this family
May 25, 1958 (aged 80 years)

Marriage of a granddaughterΔημήτριος Κυρίτσης Χρ.Αγγελική Κική Καρρά Χρ.View this family
May 25, 1958 (aged 80 years)

Death of a fatherΔημήτριος Καπελάνος Σπ.

Death 1968 (aged 90 years)

Family with parents
father
elder brother
5 years
herself
Family with Ανδρέας Καρράς Κ.
partner
herself
son
Photos/BW/_52980457_10156997400393610_4557396854416867328_o.jpg
1899
Birth: 1899 35 21Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
9 years
son
People/_39467868_10156546791233610_6936520681534259200_n_4.jpg
19071993
Birth: 1907 43 29Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: February 17, 1993Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
3 years
daughter
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Media object
Citation details: Οικογένεια Κυρίτση Λάμπρου του Χρ. - Παπαγεωργίου Όλγα
Media object
Citation details: Κυρίτσης Δημήτριος του Χρ. και Καρρά Αγγελική του Χρ.
Date of entry in original source: estimated 1965
fancy-imagebar
Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Φωτεινή … (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–)