Αναστασία ,

Name
Αναστασία //
Given names
Αναστασία
Birth
Yes

Birth of a daughterΚαλλιόπη Καλδάνη Λ.
1880
Birth of a sonΔημήτριος Καλδάνης-Παπάς Λ.
1882
Birth of a sonΑριστοτέλης Τέλης Καλδάνης-Παπαχρίστος Λ.
1886
Birth of a sonΓεράσιμος Καλδάνης-Παπαχρίστος Λ.
1891
Citation details: σελ.024-025

Απόσπασμα από το Μητρώο Αρρένων της κοινότητας Σεσόβου (Πολύβρυσου) Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του έτους 1853 μέχρι και το 1935

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΙωσήφ Τσούτσης Δ.
1899
Citation details: σελ.024-025

Απόσπασμα από το Μητρώο Αρρένων της κοινότητας Σεσόβου (Πολύβρυσου) Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του έτους 1853 μέχρι και το 1935

Birth of a sonΜατθαίος Καλδάνης-Παπαχρίστος Λ.
1901
Birth of a grandsonΛάμπρος Τσούτσης Δ.
1902
Birth of a granddaughterΕυαγγελία Ευαγγελινή Τσούτση Δ.
1904
Citation details: σελ.024-025

Απόσπασμα από το Μητρώο Αρρένων της κοινότητας Σεσόβου (Πολύβρυσου) Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του έτους 1853 μέχρι και το 1935

Birth of a grandsonΓρηγόριος Τσούτσης Δ.
1906
Citation details: σελ.024-025

Απόσπασμα από το Μητρώο Αρρένων της κοινότητας Σεσόβου (Πολύβρυσου) Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του έτους 1853 μέχρι και το 1935

Birth of a grandsonΘεόδωρος Τσούτσης Δ.
1909
Citation details: σελ.024-025

Απόσπασμα από το Μητρώο Αρρένων της κοινότητας Σεσόβου (Πολύβρυσου) Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας περιλαμβάνον τους γεννηθέντας από του έτους 1853 μέχρι και το 1935

Birth of a granddaughterΒασιλική Τσούτση Δ.
1913

Birth of a grandsonΔημήτριος Καλδάνης Αρ.
1921
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
  • Εγγράφεται δυνάμει υπ.αριθμ. 5418/38 απόφαση της Νομαρχίας
  • Διαγράφεται δυνάμει υπ.αριθμ.7049/26-7-46 απόφαση της Νομαρχίας Πρεβέζης
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Καλδάνη Γ.
1924

Birth of a granddaughterΣταματία Σταμάτω Καλδάνη Δ.
May 4, 1925
Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Καλδάνης Δ.
1929
Birth of a grandsonΣωκράτης Καλδάνης Δ.
1931

Birth of a granddaughterΕλένη Καλδάνη Αρ.
1932

Birth of a granddaughterΑναστασία Τασία Καλδάνη Γ.
1933

Birth of a granddaughterΑναστασία Τασία Καλδάνη Αρ.
1934

Birth of a grandsonΧριστόφορος Καλδάνης Δ.
1935

Birth of a granddaughterΤασία Καλδάνη Μ.
1935

Birth of a granddaughterΘεοδώρα Καλδάνη Αρ.
1938

Birth of a granddaughterΣταυρούλα Καλδάνη Αρ.
1941
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΔημήτριος Καλδάνης Αρ.
September 22, 1944
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a granddaughterΕλένη Καλδάνη Αρ.
February 14, 1972

Death
Yes

Family with Λεωνίδας Καλδάνης Χρ.
partner
herself
daughter
daughter
3 years
son
5 years
son
6 years
son
11 years
son
fancy-imagebar
Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Σταματία Παππά Β. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Φωτεινή … (–) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Αστερόπη Παχωπού (–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010)