Γιούλα Δημουλά , 18811928 (aged 47 years)

Name
Γιούλα /Δημουλά/
Given names
Γιούλα
Surname
Δημουλά
Birth before 1881
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 16 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΣταματία Κατσάνου Αλ.
1901 (aged 20 years)

Birth of a daughterΕυδοξία Κατσάνου Αλ.
1903 (aged 22 years)

Birth of a daughterΑθηνά Κατσάνου Αλ.
1905 (aged 24 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΧρήστος Κατσάνος Αλ.
1907 (aged 26 years)
Citation details: Έτος 1907
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΙσμήνη Κατσάνου Αλ.
between 1909 and 1910 (aged 29 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΑλέξανδρος Κατσάνος Ν.
1922 (aged 41 years)

Cause: Πνευμονία
Number of childrenΑλέξανδρος Κατσάνος Ν.View this family
10

Death before 1928 (aged 47 years)

Family with Αλέξανδρος Κατσάνος Ν.
partner
herself
daughter
3 years
daughter
3 years
daughter
People/_37327762_810262512500583_1506537457850515456_n_1.jpg
19051944
Birth: 1905 41 24Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 27, 1944Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
3 years
son
People/_149413183_435921384511252_2350234105241029588_n.jpg
19071995
Birth: 1907 43 26Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: June 5, 1995Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
4 years
daughter
19091991
Birth: between 1909 and 1910 46 29Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1991Παραμυθιά, Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα
Media object
Media object
Citation details: Κατσάνος Αλέκος του Χρ.
fancy-imagebar
Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Φωτεινή … (–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Μάρκος Χατζής (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–)