Μάρκος Πάκος ,

Name
Μάρκος /Πάκος/
Given names
Μάρκος
Surname
Πάκος
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΚοσμάς Κοντογιάννης Αν.
1901
Citation details: Έτος 1901
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΧρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν.
1902

Birth of a grandsonΝικόλαος Κοντογιάννης Αν.
1904
Citation details: Έτος 1904
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΔημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν.
1912
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926

Διαγράφηκε από τα μητρώα αρρένων της κοινότητας Καμαρίνας από το έτος 1911 και εγγράφηκε σε αυτό του 1912 δυνάμει της υπ.αριθμ. 17283/1932 απόφασης της νομαρχίας Πρεβέζης

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚαλομοίρα Κοντογιάννη Αν.
1914

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a grandsonΚοσμάς Κοντογιάννης Αν.
April 13, 1975

Death of a granddaughterΧρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν.
January 15, 1989

Death of a granddaughterΚαλομοίρα Κοντογιάννη Αν.
February 24, 2003

Death of a grandsonΔημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν.
June 8, 2009

Birth of a daughterΠαρασκευή Πάκου Μ.

Death
Yes

fancy-imagebar
Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ελένη Χήτα (1937–2021) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Σταματία Παππά Β. (–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006)