Αθανάσιος Κοντογιάννης Ι. , 18601938 (aged 78 years)

Name
Αθανάσιος /Κοντογιάννης/ Ι.
Given names
Αθανάσιος
Surname
Κοντογιάννης
Name suffix
Ι.
Birth 1860 26
Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΘεμιστοκλής Κοντογιάννης Ι.
1886 (aged 26 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 37 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΙωάννης Κοντογιάννης Αθ.
1899 (aged 39 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΜαρία Κοντογιάννη Αθ.
1909 (aged 49 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΘεμιστοκλής Κοντογιάννης Ι.
1914 (aged 54 years)
Birth of a sonΘωμάς Κοντογιάννης Αθ.
January 25, 1921 (aged 61 years)
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Κοντογιάννης Αθ.
1923 (aged 63 years)
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΙωάννης Κοντογιάννης Ι.

Death 1938 (aged 78 years)

Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Family with parents
father
elder sister
3 years
himself
27 years
younger brother
18861914
Birth: 1886 52Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1914Λούρος, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Family with Πηνελόπη
himself
partner
son
1899
Birth: 1899 39Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
11 years
daughter
Family with Κυριακή
himself
partner
son
3 years
son
19231940
Birth: 1923 63Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: before 1940
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
Birth
Death
fancy-imagebar
Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Μάρκος Χατζής (–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ελένη Χήτα (1937–2021) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951)