Κυριακή ,

Name
Κυριακή //
Given names
Κυριακή
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΘωμάς Κοντογιάννης Αθ.
January 25, 1921
Citation details: Έτος 1921
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΓεώργιος Κοντογιάννης Αθ.
1923
Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a husbandΑθανάσιος Κοντογιάννης Ι.
1938

Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Death of a sonΓεώργιος Κοντογιάννης Αθ.
before 1940

Citation details: Έτος 1923
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΒέρα Κοντογιάννη Θ.
1961

Death
Yes

Family with Αθανάσιος Κοντογιάννης Ι.
partner
herself
son
3 years
son
19231940
Birth: 1923 63Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: before 1940
Αθανάσιος Κοντογιάννης Ι. + Πηνελόπη
partner
partner’s partner
step-son
1899
Birth: 1899 39Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
11 years
step-daughter
fancy-imagebar
Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021)