Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. , 18891969 (aged 80 years)

Name
Παναγιώτης /Στρακαντούνας/ Ν.
Given names
Παναγιώτης
Surname
Στρακαντούνας
Name suffix
Ν.
Birth between 1889 and 1890 35
Birth of a brotherΣτυλιανός Στρακαντούνας Ν.
1891 (aged 2 years)
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 8 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76
Death of a fatherΝικόλαος Στρακαντούνας Σπ.
1903 (aged 14 years)

Death of a sisterΣοφία Στρακαντούνα Ν.
1917 (aged 28 years)

Cause: Ισπανική γρίππη

Οι δύο αδελφές πέθαναν την ίδια ημέρα, σε επιδημία γρίππης. Η Βιργινία ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία από τη Σοφία. Τη Σοφία την λέγαν Μπολιασμένη

Πηγή : Ν.Καράμπελας

Death of a sisterΒιργινία Στρακαντούνα Ν.
1917 (aged 28 years)

Cause: Ισπανική γρίπη
Birth of a daughterΣοφία Στρακαντούνα Π.
October 1921 (aged 32 years)
Birth of a daughterΑικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π.
April 24, 1923 (aged 34 years)
Birth of a daughterΒιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π.
March 8, 1925 (aged 36 years)
Marriage of a siblingΣτυλιανός Στρακαντούνας Ν.Βαρβάρα Μπάλλη Μ.View this family
June 4, 1925 (aged 36 years)

Birth of a daughterΑγνή Στρακαντούνα Π.
September 14, 1927 (aged 38 years)
Death of a motherΑικατερίνη Μάσσου ?
1927 (aged 38 years)

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π.
February 2, 1929 (aged 40 years)
Birth of a sonΓεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π.
December 4, 1931 (aged 42 years)

Birth of a daughterΜαρία Στρακαντούνα Π.
December 4, 1931 (aged 42 years)
Birth of a daughterΑμαλία Στρακαντούνα Π.
November 21, 1933 (aged 44 years)
Marriage of a childΧρήστος Κόκιος Στ.Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π.View this family
1941 (aged 52 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 52 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα
Birth of a granddaughterΡοδάνθη Κόκιου Χρ.
October 3, 1942 (aged 53 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΣπυρίδων Κόκιος Χρ.
October 30, 1944 (aged 55 years)
Birth of a grandsonΣτυλιανός Στέλιος Κόκιος Χρ.
June 3, 1948 (aged 59 years)
Birth of a grandsonΧρήστος Κοσκίνας Π.
October 13, 1951 (aged 62 years)
Marriage of a childΠαναγιώτης Κοσκίνας Ι.Σοφία Στρακαντούνα Π.View this family
1951 (aged 62 years)

Birth of a granddaughterΚική Κοσκίνα Π.
October 2, 1952 (aged 63 years)
Marriage of a childΚωνσταντίνος Αναστασίου Α.Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π.View this family
May 10, 1953 (aged 64 years)

Birth of a granddaughterΕυαγγελία Αναστασίου Κ.
July 13, 1955 (aged 66 years)
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 68 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές
Marriage of a childΣπυρίδων ΠανταζήςΑγνή Στρακαντούνα Π.View this family
April 25, 1957 (aged 68 years)

Birth of a granddaughterΒασιλική Βίκυ Πανταζή Σπ.
September 6, 1958 (aged 69 years)
Marriage of a childΔημήτριος Καράμπελας Ν.Αμαλία Στρακαντούνα Π.View this family
March 15, 1959 (aged 70 years)

Birth of a granddaughterΟλυμπία Καράμπελα Δ.
September 8, 1960 (aged 71 years)
Marriage of a childΚωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π.Λεμονιά Κήτα Θ.View this family
November 6, 1960 (aged 71 years)

Birth of a grandsonΠαναγιώτης Στρακαντούνας Κ.
December 12, 1961 (aged 72 years)
Birth of a grandsonΣπυρίδων Στρακαντούνας Κ.
December 12, 1961 (aged 72 years)
Birth of a grandsonΝικόλαος Καράμπελας Δ.
May 13, 1962 (aged 73 years)
Marriage of a childΓεώργιος ΣκούταςΜαρία Στρακαντούνα Π.View this family
September 20, 1964 (aged 75 years)

Birth of a granddaughterΑγγελική Λίλλυ Σκούτα
August 1, 1965 (aged 76 years)
Birth of a granddaughterΕυσταθία Έφη Πανταζή Σπ.
March 1, 1966 (aged 77 years)
Birth of a granddaughterΕυσταθία Έφη Σκούτα Γ.
February 7, 1967 (aged 78 years)
Death June 20, 1969 (aged 80 years)

Family with parents
father
mother
sister
elder sister
4 years
himself
3 years
younger brother
Family with Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ.
himself
partner
daughter
People/_32645973_10156307850443610_7650398620415426560_o_2.jpg
19212002
Birth: October 1921 32 24Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: August 30, 2002
19 months
daughter
People/_32645973_10156307850443610_7650398620415426560_o_7.jpg
19232008
Birth: April 24, 1923 34 26Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: August 21, 2008
23 months
daughter
3 years
daughter
17 months
son
3 years
son
daughter
People/_32645973_10156307850443610_7650398620415426560_o_8.jpg
19312011
Birth: December 4, 1931 42 34Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 4, 2011
2 years
daughter
People/_32645973_10156307850443610_7650398620415426560_o_5.jpg
19332017
Birth: November 21, 1933 44 36Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: December 3, 2017
SourceΓενεαλογικό δέντρο - Οικογένεια Στρακαντούνα
Citation details: Οικογένεια Στρακαντούνα
Shared note

Υπηρέτησε ως φαντάρος στο ιππικό στα Γιάννενα. Με τη συνθήκη των Αθηνών του 1913 έγινε έλλην πολίτης. Μερίδα 2664 Δημοτολογίου Πρεβέζης Α.Μ.Α. 54 Πρεβέζης

(Πηγή : Ν.Καράμπελας)

Media object
Media object
Citation details: Καράμπελας Νίκος του Δημ.
Media object
Citation details: Καράμπελας Νίκος του Δημ.
fancy-imagebar
Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Μάρκος Χατζής (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008)