Σωτήριος Ράπτης ?1 ,

Name
Σωτήριος /Ράπτης/ ?1
Given names
Σωτήριος
Surname
Ράπτης
Name suffix
?1
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΧριστόφορος Ράπτης Σ.

Family with parents
father
himself
Σωτήριος Ράπτης ?1 + … …
himself
son
Birth: Άνω Ράχη (Κράβαρι), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
daughter
son
son
fancy-imagebar
Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αστερόπη Παχωπού (–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004)