Αλέξιος Καζούκας Π. , 18851991 (aged 106 years)

Name
Αλέξιος /Καζούκας/ Π.
Given names
Αλέξιος
Surname
Καζούκας
Name suffix
Π.
Birth estimated 1885

Birth of a brotherΕυάγγελος Καζούκας Π.
1886 (aged 1 year)

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 12 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΠανάγιω Καζούκα Αλ.
January 25, 1919 (aged 34 years)
Birth of a daughterΧρυσάνθη Καζούκα Αλ.
1937 (aged 52 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 56 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a brotherΓεώργιος Καζούκας Π.
March 22, 1943 (aged 58 years)
Citation details: σελ.133

"... Κρανιώτες πάνοπλοι είχαν επιδράμει στα κονάκια του σαρακατσάνου μεγαλοκτηνοτρόφου Γιώργου Καζούκα, στη θέση Τζουμέζα, κοντά στο χωριό Λούρο. Κύκλωσαν τα κονάκια του τσελιγκάτου και αξίωσαν από τον Καζούκα να τους παραδώσει τρόφιμα, τυριά, βούτα κλπ Αλλά ο αρχιτσέλιγκας Καζούκας ήταν εξ ίσου δυναμικός με τους Κρανιώτες και, καθώς δεν υστερούσε σε οπλισμό, αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις αξιώσεις τους. Στους πυροβολισμούς των Κρανιωτών απάντησε με πυροβολισμούς και ακοούθησε πραγματική μάχη που κράτησε πάνω από μισή ώρα."

Citation details: σελ.134

"Οι εκτελεσθέντες ήταν ο αρχιτσέλιγκας Γιώργος Καζούκας, τα δύο παιδιά του Κώστας και Θόδωρος, ο Μηνάς Τσουμάνης, γιος του γειτονικού τσέλιγκα Νίκου Τσουμάνη (και αδελφός του τότε μόνιμου ανθυπολοχαγού Γιώργου Τσουμάνη, που αργότερα με το βαθμό αντιστράτηγου διατέλεσε Υπουργός Δημόσιας τάξης επί χούντας Ιωαννίδη) και δύο βοσκοί, ο Νίκος Ζέρβας από το Πολύβρυσο και Μιχάλης Τσεκούρας από την Βρυσούλα"

Marriage of a childΑλέξανδρος ΑλεξηΓιάννος Γιαννακάκης Ι.Πανάγιω Καζούκα Αλ.View this family
1948 (aged 63 years)

Birth of a grandsonΙωάννης Γιαννακάκης Αλ.
1949 (aged 64 years)
Citation details: Α.022
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΔημητρούλα Γιαννακάκη Αλ.
1954 (aged 69 years)
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΧαρούλα Γιαννακάκη Αλ.
1957 (aged 72 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 72 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΔροσούλα Ράπτη Κ.
1967 (aged 82 years)

Birth of a grandsonΧρήστος Ράπτης Κ.
January 26, 1971 (aged 86 years)

Birth of a daughterΒασιλική Βασίλω Καζούκα Αλ.

Birth of a sonΕλευθέριος Καζούκας Αλ.

Death between 1990 and 1991 (aged 106 years)

Family with parents
father
mother
sister
sister
sister
brother
sister
elder brother
11 years
himself
2 years
younger brother
Family with Όλγα Καρβούνη Κ.
himself
partner
daughter
daughter
son
son
Family with Βασιλική Τσουμάνη Δ.
himself
partner
son
daughter
daughter
son
fancy-imagebar
Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Μάρκος Χατζής (–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ελένη Χήτα (1937–2021) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Φωτεινή … (–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017)