Αναστάσιος Σιγιάννης ,

Name
Αναστάσιος /Σιγιάννης/
Given names
Αναστάσιος
Surname
Σιγιάννης
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΕυτυχία Σιγιάννη Αν.
July 19, 1923
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΜαυρέτα Τούλα Δράκου Ευ.
1952
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚατίνα Δράκου Ευ.
1954

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΑικατερίνη Καίτη Δράκου Ευ.
1958
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Yes

Family with Βασιλική
himself
partner
daughter
People/_118942851_10158540473373610_8576071999297194173_o_1.jpg
19232014
Birth: July 19, 1923Θεσπρωτικό (Λέλοβα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 13, 2014Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–)