Βασιλική ,

Name
Βασιλική //
Given names
Βασιλική
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΕυτυχία Σιγιάννη Αν.
July 19, 1923
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΜαυρέτα Τούλα Δράκου Ευ.
1952
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚατίνα Δράκου Ευ.
1954

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΑικατερίνη Καίτη Δράκου Ευ.
1958
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death
Yes

Family with Αναστάσιος Σιγιάννης
partner
herself
daughter
People/_118942851_10158540473373610_8576071999297194173_o_1.jpg
19232014
Birth: July 19, 1923Θεσπρωτικό (Λέλοβα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: November 13, 2014Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Μάρκος Χατζής (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897)