Νικόλαος Μέλλιος ,

Name
Νικόλαος /Μέλλιος/
Given names
Νικόλαος
Surname
Μέλλιος
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΒάϊα Δράκου Ι.
1965

Birth of a granddaughterΑρετή Ρίτα Δράκου Ι.
1968

fancy-imagebar
Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Σταματία Παππά Β. (–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Φωτεινή … (–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006)