Ιωάννα Γιαννούλα Σπυράκου , 1897

Name
Ιωάννα /Σπυράκου/
Given names
Ιωάννα
Surname
Σπυράκου
Nickname
Γιαννούλα
Birth 1897
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 0)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΣταματία Σταμάτω Καλδάνη Δ.
May 4, 1925 (aged 28 years)
Birth of a sonΚωνσταντίνος Καλδάνης Δ.
1929 (aged 32 years)
Birth of a sonΣωκράτης Καλδάνης Δ.
1931 (aged 34 years)

Birth of a sonΧριστόφορος Καλδάνης Δ.
1935 (aged 38 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 44 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Καρρά Ν.
May 5, 1952 (aged 55 years)

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Καρράς Ν.
1954 (aged 57 years)

Birth of a grandsonΑνδρέας Καρράς Ν.
1956 (aged 59 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 60 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a granddaughterΔημοσθένης Διαμάντης Ηρ.Παναγούλα Καρρά Ν.View this family
June 26, 1970 (aged 73 years)

Birth of a granddaughterΑικατερίνη Καλδάνη Σ.
1972 (aged 75 years)

Birth of a grandsonΑριστοτέλης Τέλης Καλδάνης Χρ.
1973 (aged 76 years)

Birth of a grandsonΔημήτριος Καλδάνης Σ.
1975 (aged 78 years)

Death of a daughterΣταματία Σταμάτω Καλδάνη Δ.
January 6, 2015 (aged 118 years)

Birth of a sonΕυάγγελος Καλδάνης Δ.

Death
Yes

Family with Δημήτριος Καλδάνης-Παπάς Λ.
partner
herself
daughter
son
son
daughter
5 years
son
3 years
son
5 years
son
Δημήτριος Καλδάνης-Παπάς Λ. + ?
partner
partner’s partner
step-son
SourceView

Απόσπασμα από το μητρώο Θηλέων της κοινότητας Σεσόβου (Πολύβρυσου)

fancy-imagebar
Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001)