Αθανάσιος Σαλμάς ,

Name
Αθανάσιος /Σαλμάς/
Given names
Αθανάσιος
Surname
Σαλμάς
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Σταματία Παππά Β. (–) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Μάρκος Χατζής (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Φωτεινή … (–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Αστερόπη Παχωπού (–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970)