Γεωργία ,

Name
Γεωργία //
Given names
Γεωργία
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΛαμπρινή Κουμπούλη Ευ.
March 15, 1920
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΕιρήνη Κοντογιάννη Δ.
1955

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

fancy-imagebar
Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αστερόπη Παχωπού (–) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Φωτεινή … (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995)