Γεώργιος Κωλέτσης ,

Name
Γεώργιος /Κωλέτσης/
Given names
Γεώργιος
Surname
Κωλέτσης
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΕυγενία Κωλέτση Γ.
September 12, 1934

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Μπούντα Γ.
1961

Birth of a grandsonΣπυρίδων Μπούντας Γ.
1963

Death
Yes

fancy-imagebar
Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Ελένη Χήτα (1937–2021) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020)