Γιαννούλα ,

Name
Γιαννούλα //
Given names
Γιαννούλα
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΒαγιούλα Τσούτση Χρ.
March 22, 1925

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Παπαγεωργίου Αν.
February 6, 1958
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΕυθαλία Παπαγεωργίου Αν.
1959

Family with Χρήστος Τσούτσης
partner
herself
daughter
daughter
son
son
daughter
fancy-imagebar
Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Φωτεινή … (–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015)