Ιωάννης Τσούτσης ,

Name
Ιωάννης /Τσούτσης/
Given names
Ιωάννης
Surname
Τσούτσης
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΒασιλική Τσούτση Ι.
November 9, 1933
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΔημήτριος Σακκάς Θ.
1961

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Σακκάς Θ.
1962

Family with Δήμητρα
himself
partner
daughter
People/_45496085_10156722421823610_4478825938179588096_o_1.jpg
19332021
Birth: November 9, 1933Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: October 11, 2021Ιωάννινα, Ν.Ιωαννίνων, Ελλάδα
son
fancy-imagebar
Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αστερόπη Παχωπού (–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969)