Σπυρίδων Νικολαίδης ,

Name
Σπυρίδων /Νικολαίδης/
Given names
Σπυρίδων
Surname
Νικολαίδης
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΠαρασκευή Νικολαίδη Σπ.
November 18, 1927

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΧρήστος Τάκης Σίσκας Κ.
1958

Birth of a granddaughterΠαναγιώτα Σίσκα Κ.
1960

fancy-imagebar
Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Σταματία Παππά Β. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000)