Θωμάς Ντελής ? ,

Name
Θωμάς /Ντελής/ ?
Given names
Θωμάς
Surname
Ντελής
Name suffix
?
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΛαμπρινή Ντελή Θ.
1935
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΧρήστος Κυρίτσης Κ.
1959

Birth of a granddaughterΑικατερίνη Κυρίτση Κ.
1961

Death of a sonΝικόλαος Ντελής Θ.
1986

Death of a daughterΛαμπρινή Ντελή Θ.
April 15, 1990

Birth of a sonΝικόλαος Ντελής Θ.

Death
Yes

Family with parents
father
brother
himself
Θωμάς Ντελής ? + … …
himself
daughter
son
People/_37200309_10156455126008610_5020078060418891776_o_2.jpg
1986
Birth: Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1986
son
fancy-imagebar
Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Φωτεινή … (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013)