? Ντελής ,

Name
? /Ντελής/
Given names
?
Surname
Ντελής
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΛαμπρινή Ντελή Θ.
1935
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΙωάννης Ντελής Κ.
1946
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a grandsonΝικόλαος Ντελής Θ.
1986

Death of a granddaughterΛαμπρινή Ντελή Θ.
April 15, 1990

Birth of a sonΚωνσταντίνος Ντελής ?

Birth of a sonΘωμάς Ντελής ?

fancy-imagebar
Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αστερόπη Παχωπού (–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ελένη Χήτα (1937–2021) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981)