Γαβριήλ Σκυλοδήμος Θ. ,

Name
Γαβριήλ /Σκυλοδήμος/ Θ.
Given names
Γαβριήλ
Surname
Σκυλοδήμος
Name suffix
Θ.
Birth
Yes

Death of a brotherΔημήτριος Μήτρος Σκυλοδήμος Θ.
1871
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a sonΜάρκος Σκυλοδήμος Γ.

Death of a fatherΘεόδωρος Σκυλοδήμος

Death of a motherΜαρία Μάρω Μπότσαρη Κ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
brother
18041871
Birth: 1804 8Πατιόπουλο (Σύντεκνο), Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Death: 1871Αμφιλοχία, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
himself
Family with ? Γεωργούση
himself
partner
son
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Οικογένεια Μπότσαρη
Date of entry in original source: from 1938 to 1943

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

SourceView

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

fancy-imagebar
Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1901–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ελένη Κύρλα (1929–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Χρήστος Κατωγιάννης Αθ. (1941–2021) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Βασίλειος Βασίλη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1974) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1890–1965) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Βασίλειος Νίκου Δ. (1927–2022) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1908–2000) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954)