? Παππάς ,

Name
? /Παππάς/
Given names
?
Surname
Παππάς
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΘεοδώρα Παππά Β.
between 1900 and 1904
Birth of a grandsonΝικόλαος Παππάς Θ.
1904
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΣπυρίδων Παππάς Β.
1943

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a grandsonΝικόλαος Παππάς Θ.
1975

Death of a granddaughterΘεοδώρα Παππά Β.
June 29, 1992

Birth of a sonΒασίλειος Παππάς

Birth of a sonΘωμάς Παππάς

fancy-imagebar
Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Σταματία Παππά Β. (–) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986)