Γεώργιος Ζήσης Ν. ,

Name
Γεώργιος /Ζήσης/ Ν.
Given names
Γεώργιος
Surname
Ζήσης
Name suffix
Ν.
Birth
Birth of a sisterΧρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν.
1879
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sisterΧρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν.
September 8, 1946
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΝικόλαος Ζήσης Γ.

Death of a fatherΝικόλαος Ζήσης

Death
Yes

Family with parents
father
mother
sister
himself
Γεώργιος Ζήσης Ν. + … …
himself
son
Γεώργιος Ζήσης Ν. + … …
himself
daughter
son
son
son
fancy-imagebar
Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Σταματία Παππά Β. (–)