Γρηγόριος Ζήσης Γ. ,

Name
Γρηγόριος /Ζήσης/ Γ.
Given names
Γρηγόριος
Surname
Ζήσης
Name suffix
Γ.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
sister
brother
brother
himself
Father’s family with an unknown individual
father
half-brother
fancy-imagebar
Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αστερόπη Παχωπού (–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020)